W dniu 15 lutego bieżącego roku w lokalnej gazecie „Puls Kwidzyna” ukazał się wywiad z Mirosławem Haffke – Przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80, Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”-80 przy MM spółka z o.o. w Kwidzynie. Zapraszamy do lektury.

Panie Przewodniczący proszę powiedzieć kilka słów na temat organizacji, którą Pan reprezentuje.

– Organizacja, którą reprezentuję to Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-80. Jest to ogólnokrajowy związek zawodowy z Komisją Krajową, której siedziba znajduje się w Warszawie. Pragnę również zauważyć, że jesteśmy znaczącą częścią Forum Związków Zawodowych.

Jak to wygląda regionalnie, mam tu na myśli województwo?

– NSZZ „Solidarność”-80 działa oczywiście również na terenie województwa pomorskiego, a Zarząd Regionu Pomorskiego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć ma swoją siedzibę w Gdyni. Na Pomorzu skupiamy pracowników różnych branż, w tym stoczniowców, portowców, transportowców – kierowców autobusów i trolejbusów, przemysłu papierniczego, drzewnego, a także osoby pracujące w handlu i administracji oraz nauczycieli i pracowników samorządowych, jak również przedstawicieli pomocy społecznej.

Proszę powiedzieć, jak doszło do powstania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”-80 na terenie miasta Kwidzyna?

– Związek zawodowy „Solidarność”-80 na terenie Kwidzyna działa od 2009 roku. Jako pierwsza powstała właśnie w roku 2009 Organizacja Zakładowa przy ówczesnym International Paper Kwidzyn, kolejną była organizacja w Straży Miejskiej, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. W październiku 2013 r. obie organizacje związkowe, na podstawie wspólnie podjętych uchwał, postanowiły o utworzeniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej zrzeszającej członków związku w obu zakładach.

Po pewnym czasie przystąpili do nas pracownicy PPH Tor-Pal, a w kwietniu 2021 r. na skutek burzliwej sytuacji dołączyli do nas pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Tak więc, na dzień dzisiejszy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa działa w kilku zakładach pracy, skupiając od kilku do kilkudziesięciu członków w każdym z nich.

Pragnę zauważyć, że to nie jedyna organizacja „Solidarności”-80 działająca na ternie naszego miasta. W marcu 2022 roku rozpoczęła swoją działalność Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”-80 Pracowników Samorządowych i Oświatowych, której przewodniczy prężnie działająca koleżanka Jolanta Ważna.

W jakich obszarach działa NSZZ „Solidarność”-80 i jakie podejmuje działania?

– Nasz związek zawodowy działa we wszystkich obszarach mających bezpośredni wpływ na warunki pracy i płacy pracowników, co przekłada się na jakość życia naszych członków i ich rodzin. Chroni i broni praw pracowników do godnej i bezpiecznej pracy za godziwe wynagrodzenie. Reagujemy na każdy sygnał o jakiejkolwiek niesprawiedliwości czy nieuczciwości pracodawcy. Podejmujemy interwencje nawet w drobnych sprawach z punktu widzenia ogółu członków, jednak bardzo istotnych dla poszczególnych pracowników. Przykładem mogą być interwencje dotyczące indywidualnego podziału podwyżek płac, czasem wywołujących czyjeś niezadowolenie lub poczucie niesprawiedliwości (dotyczy to również wszelkiego typu dodatków lub nagród). Zdarza się, że podejmujemy rozmowy w spawie kar udzielanych pracownikom, sposobów udzielania urlopów, ale również wielu innych z zakresu np. BHP. Ściśle współpracujemy ze Społeczną Inspekcją Pracy (jeśli w danym zakładzie istnieje), bierzemy czynny udział w gospodarowaniu środkami Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i wielu innych spraw.

Z jakimi problemami spotykacie się najczęściej w obecnym czasie?

– Nie ma co ukrywać, że w dzisiejszych czasach najważniejszym problemem jest inflacja i związana z tym powszechna drożyzna, a to z kolei przekłada się na pauperyzację pracowników spowodowaną utratą siły nabywczej pieniądza. Jako strona społeczna podjęliśmy rozmowy w sprawie podwyżek płac pracowników, które miałyby zapobiec stałemu ubożeniu pracowników i pogarszaniu sytuacji materialnej ich rodzin. Musimy zdawać sobie sprawę, że rozmowy dotyczące podwyżek płac w poszczególnych zakładach pracy przebiegają w zupełnie inny sposób. Inaczej to wygląda w zakładzie produkcyjnym, a inaczej w budżetowej jednostce samorządowej, której budżet ustala organ stanowiący na wniosek burmistrza.

Przywołując negocjacje płacowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że kierownictwo tej jednostki nie ma wielkiego pola manewru poza kwotami zakreślonymi w budżecie miasta. W związku z tym, kilkukrotnie wystąpiliśmy pisemnie i zaproponowaliśmy spotkanie z władzami miasta. Z przykrością stwierdzamy, iż propozycja spotkania nie doczekała się pozytywnej reakcji ze strony Burmistrza Miasta Kwidzyna. Świadczy to o totalnym lekceważeniu strony społecznej i braku dialogu społecznego. Na uwagę zasługuje fakt, że Burmistrz oraz radni miejscy otrzymali sowite podwyżki. Na przełomie roku 2021 i 2022 Burmistrz otrzymał ponad 70 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, a radni miejscy przyznali sobie od ponad 50 proc. do nawet ponad 100 proc. podwyżki swoich diet (w zależności od funkcji jaką sprawują) – a przypomnę, że inflacja w tym czasie wynosiła około 8 proc. Proszę porównać to do proponowanych podwyżek dla pracowników zatrudnionych w kwidzyńskim samorządzie w roku 2022 w wysokości średnio 4 proc. (na szczęście po naszej interwencji znalazły się środki na podwyżki o kolejne 4 proc. w lipcu 2022 roku) oraz propozycję średnio 10 proc. podwyżki w roku 2023. Nie zapominajmy, że inflacja nadal wynosi około 17 proc., a w sklepach jeszcze znacznie więcej, szczególnie jeśli chodzi o podstawowe produkty żywnościowe. Nie wspominając już o kosztach energii, opału, czy ratach kredytów…

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie kilkukrotnie wybrzmiała sprawa wypłaty zamrożonych podwyżek płac w roku 2020. Co w tej sprawie uczyniono?

– To jest kolejna sprawa bulwersująca stronę związkową. Pozwolę sobie przypomnieć, że w 2020 roku władze miasta Kwidzyna zdecydowały o zamrożeniu 3 proc. planowanych podwyżek płac (dla pracowników zatrudnionych w kwidzyńskim samorządzie) na okres do jednego roku. Pomimo deklaracji z-cy Burmistrza ds. społecznych (działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Kwidzyna i w jego imieniu) o wypłacie podwyżek wraz z wyrównaniem najpóźniej w 2021 roku – znaczna część pracowników do dnia dzisiejszego nie otrzymała zamrożonej podwyżki ani też żadnego wyrównania. Mamy tu jaskrawy przykład, co znaczą składane deklaracje kwidzyńskiej władzy… a pracownicy i ich rodziny nadal czekają.

Dziękuję za rozmowę i w imieniu redakcji życzę dalszej owocnej działalności związkowej.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *