Bądźmy razem – działajmy razem – zostań członkiem NSZZ Solidarność-80

Aktualna sytuacja ekonomiczna wywiera duży wpływ na rynek pracy, na sferę stosunków pracy oraz na relacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Często obserwujemy, iż relacje te nie są prawidłowe, a prawa pracowników nie znajdują właściwego zrozumienie ze strony pracodawców.

Pojawia się zatem pytanie, co należy zrobić, jakie podjąć działania, aby wymusić na pracodawcy traktowanie pracowników jak partnerów i aby ich podstawowe prawa pracownicze były szanowane i, co ważniejsze, przestrzegane.

Najlepszą i najskuteczniejszą formą jest silna i prężnie działająca organizacja związkowa. Jako pojedyncza osoba pracownik nie jest w stanie skutecznie bronić swych praw, zwłaszcza w zakresie obrony trwałości zatrudnienia.

W każdym zakładzie pracy jest pod tym względem zapewne bardzo dużo do zrobienia. Rozwój ekonomiczny często odbywa się niestety kosztem praw pracowników, a nie jednokrotnie wiąże się również z naruszaniem ich praw i godności.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz Statutem NSZZ Solidarność-80, nasz Związek:

Szczegółowych zadań, którymi zajmuje się związek można podawać dużo, dużo więcej. Jednak najważniejszą ich wspólną cechą jest obrona pracownika wszędzie tam, gdzie jego prawa są zagrożone oraz dbanie o interes każdego z zatrudnionych.

Przekonaj się, że warto zostać członkiem NSZZ Solidarność

Związek zawodowy jest organizacją społeczną, która zrzesza pracowników na zasadzie dobrowolności. Jej podstawowym zadaniem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Przede wszystkim związki zawodowe starają się zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących, przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie przepisów kodeksu pracy przez pracodawców oraz zabiegają o lepsze warunki pracy.

Największą korzyścią z bycia członkiem NSZZ „Solidarność”-80 jest przynależność do grupy pracowników, która posiada swoich reprezentantów gotowych w każdej chwili i w każdej sprawie podjąć działania mające chronić lub bronić  praw każdego członka.

Przynależność do organizacji związkowej niesie za sobą następujące korzyści:

Reprezentowanie pracownika w sporze z pracodawcą
Obrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
Negocjowanie dla pracownika lepszych warunków pracy i płacy
Pomoc przy znoszeniu kary porządkowej
Negocjowanie planu urlopowego
Dbałość o kwestie BHP
Pomoc w załatwianiu sprawy pracowniczych, kadrowych
Związkowe świadczenia statutowe
Korzystne zasady funduszu świadczeń socjalnych
Pomoc w sytuacjach losowych
Pomoc prawna
Szkolenia

Członkowie związków zawodowych mają również  prawo do tego, by w spotkaniach z pracodawcą w sprawach dyscyplinarnych lub zażaleniowych brał udział przedstawiciel reprezentującego go związku zawodowego.

Prawo przyznaje związkom zawodowym szereg określonych uprawnień. Do najważniejszych zalicza się m.in:

Prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych i zawierania układów zbiorowych

Prawo do strajku

Prawo reprezentowania interesów pracowniczych na arenie międzynarodowej

Wspieranie indywidualnych praw pracownika, z zwłaszcza trwałości stosunku pracy

Należy pamiętać, że tylko w zakładach, gdzie działają związki zawodowe możliwe jest funkcjonowanie Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy i tylko związki zawodowe mogą prowadzić spór zbiorowy.

Nie zwlekaj z decyzją!
Przystąp do naszego związku już dzisiaj.